Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

SKT. NIKOLAJ KIRKES SØLV

Af Poul Dedenroth-Schou

[Artiklen er tidligere trykt i Kolding Sct. Nicolai kirke 750 år. Kolding 2000, s. 6-7]

Siden middelalderen har Kirken været en stor kunde hos guld- og sølvsmede. Det gælder såvel i den katolske kirke som den protestantiske. Kirkens hellige kar til nadveren skulle helst være fremstillet af ædle metaller. Derfor findes der Europa over store skatte af fornemt håndværk samlet i domkirkers og sognekirkers besiddelse. Krig og anden ufred har dog sørget for, at mange af sådanne fornemme metalarbejder er forsvundet og omsmeltet.

Således også i Danmark, hvor især Svenskekrigene i 1657-60 var en voldsom tid. Udenlandske lejesoldater i svensk eller polsk/brandenburgsk tjeneste plyndrede og brandskattede befolkningen og bragte en voldsom pestepidemi til landet, der især hærgede i Syd- og Sønderjylland. Soldaternes plyndringer rettede sig først og fremmest mod fødevarer og kostbarheder af guld og sølv. Derfor kendes der i dag meget lidt sølvtøj, såvel kirkesølv som bordsølv, fra tiden før svenskekrigene. Det meste blev bortført og omsmeltet. Meget blev gravet ned for kun i visse tilfælde at blive hentet frem igen efter krigene. Endnu ligger der sikkert store skatte i jorden og venter på at blive genfundet. Alene af den grund fortjener Nikolaj kirkes ældste kendte alterkalk en særlig opmærksomhed.

Alterkalk 1581 1)

Danske alterkalke er mærkeligt konservative. Man har stort set anvendt den samme middelalderlige opbygning gennem middelalder, renæssance, barok og rokoko, ja endnu længere op i stilhistorien. Denne kalk er imidlertid et udpræget renæssancearbejde med en mere kompliceret opbygning, end man normalt kender fra danske alterkalke. Den er formentlig af sydtysk oprindelse, men der er et stykke vej fra de store Nürnberg- og Augsburgarbejder til den lille kalk fra Kolding. Der kan være tale om tysk importarbejde - men måske er det snarere en dansk sølvsmed, der fra sin ungdoms vandring gennem Europa har bragt renæssancesølvsmedens formsprog med sig hjem. Sandsynligvis er forlægget hentet hos den tyske sølvsmed og tegner Albrecht Altdorfer ca. 1525.

Kalken, der er 19 cm høj, har en hvælvet fod med indskrift, hvoraf det fremgår, at kalken er skænket til kirken af slotsskriver (på Koldinghus) Jochum Arps hustru Anna Møylke skærtorsdag 1581. Derpå et hvælvet led med bukkeldekoration. Stilken er opbygget symmetrisk omkring den fladtrykte knop med akantusbladornament. Herover og -under findes mellemled bestående af konkave rør, der mod knoppen hviler på en halvkugle. Rørene støttes af S-formede volutter. Koppen er fornyet omkring 1900. Fod og stilk delvis forgyldt. Foden bærer et endnu uidentificeret sølvsmedemærke, en krone. Koppen er stemplet af sølvsmed Peter Christian Hansen, der var sølvsmed i Kolding 1867-1920. Til kalken hørte en nu forsvunden disk, der bar en indskrift med Jochum Arp som giver. Kalken blev 1925 udlånt til den nyopførte Kristkirke, hvor kalken tjente som hjemmeberettelseskalk, indtil den i 1986 blev deponeret i Museet på Koldinghus, hvor den til daglig indtager en fremtrædende plads i sølvkammeret.

Alterkalk 1677 2)

Det meste af kirkens sølv er formentlig forsvundet under krigen. Derfor fik man en ny alterkalk og vinkande i 1677 og en oblatæske få år senere. Alterkalken er stadig kirkens hovedkalk. Den 32 cm høje kalk har sekskantet skaft, der afsluttes på den hvælvede fod i tunger. Knoppen er dekoreret med rudebosser og stiliserede blomster. Koppen fornyet 1895 med graveret kors og vindrueranke. Denne kalk er fremstillet af Hamburg-sølvsmeden Paulus Schütte og således et udtryk for de hyppige handelsforbindelser, der dengang eksisterede mellem Kolding og Hamburg. Kalken var en gave 1677 fra amtsskriver og borgmester Rudolph Faust, borgmester 1672-77 og død 1686. Den tilhørende disk er siden forsvundet og erstattet af en disk fra 1833, som er uden dekoration og stempler.

Vinkande 1677 3)

Kanden er 22 cm høj og har et lidt fladtrykt kugleformet korpus med bred keglestubformet hals med påsat trekantet tud. Den profilerede fod er delvis fornyet, men de gamle stempler er bevaret på en påloddet plade. Kanden har en svungen hul hank og et hvælvet låg med graveret bladkrans omkring en indskrift, der fortæller, at kanden blev skænket af rådmand Hans Hansen Mouritzen i 1677. Gækker er tilsyneladende fornyet eller repareret. De mange reparationer og århundreders slid havde efterhånden gjort kanden ubrugelig til sit formål, hvorfor den i 1996 blev erstattet af en ny. Kande blev derefter deponeret i sølvkammeret på Koldinghus.

Oblatæske 1683 4)

Æsken har ovalt korpus uden dekoration og fladt låg med skriftbånd langs kanten. På låget læses, at æsken er en gave fra kirkens klokker Salomon Jacobsen Lund i 1683. I feltet indenfor skriftbånder graveret billede af den korsfæstede Kristus og indskrift en: "Tog Iesus brødet oc tackede, brød det oc gaf disipler oc sagde: Tager, æder dette er mit legeme". Æsken er indvendigt forgyldt.

Vinkande og oblatæske er fremstillet af byens førende sølvsmed Hans Hansen Buch.

Han var født 1630. Hans forældre er ukendte. Ved skiftet efter guldsmed Didrich Seede og Cathrine Jacobsdatter i 1660 omtales Hans Hansen Buch som svend hos Didrich Seede og forlovet med dennes datter Margrethe. Hans Buch er således 2. generation i et guldsmededynasti, der i tre-fire generationer virkede i Kolding og Ribe, og som derpå i ligeså mange generationer virkede i Drammen i Norge, hvorfra udgik zarina Katharina den Stores hofguldsmed Iver Windfeld Buch. Hans Hansen Buch blev hurtigt velanskrevet i Kolding, så velanskrevet, at han 1673 blev optaget som medlem af købmændenes laug, hvilket var en undtagelse fra reglen om håndværkeres laugstilhør.

Vinkande 1996 5)

Til kirkens vigtige nadverkar hører den kande, der 1996 afløste den gamle fra 1677. Kanden er 30 cm høj og har en høj cylindrisk fod, sekskantet kort stilk, langstrakt dråbeformet korpus med udhamret hældetud og hængslet svunget låg med gæk. Hanken er oval. Kanden har indvendig forgyldning. På foden læses indskriften: "Kolding Sct. Nicolai Kirke 1996". Kanden er fremstillet af guld- og sølvsmedeparret Hjørdis og Sven Haugaard i Kolding. Med denne kande har menighedsrådet fulgt en gammel kirkelig tradition, at holde kirken forsynet med godt og gedigent sølvsmedehåndværk.

Alterkalk 1795 6)

Foruden hovedkalken fra 1677 har Nikolaj kirke endnu en kalk. Den har en høj profileret fod, stilk med en flad knop med tynd tovsnoet bånd om midten og halvkugleformet kop med forgyldt bånd under randen med en indskrift, der fortæller, at kalken oprindelig var skænket kirken af apoteker Claus Adolph Møller og hans hustru Sophia Charlotte Anchersdatter i 1717, men i 1795 omgjort af kirken selv. Hertil hører en flad disk med vandret fane og forgyldt overside. Disken bærer samme indskrift som kalken, men har ingen stempler. Der er dog ingen grund til at tro, at disk og kalk ikke stammer fra sammen guldsmed, nemlig Just Høegh, der havde løst borgerskab i Kolding året før, og som drev guldsmedevirksomhed indtil 1826, hvor han blev afløst af sin søn Hans From Høegh.

Sygeberettelsessæt

Skt. Nikolaj kirke har desuden 3 sygeberettelsessæt, alle tre fremstillet hos Hans Hansen Sølvsmedie A/S Kolding i henholdsvis 1943, 1944 og 1960.

Noter.

1) Alterkalk 1581

Hvælvet fod med indskrift. Derpå hvælvet led med bukkeldekoration. Stilk opbygget symmetrisk omkring fladtrykt knop med akantusbladornament. Herover og under mellemled bestående af et konkavt rør, der mod knoppen hviler på en halvkugle. Rørene støttes af S-formede volutter. Ny kop fra sidste del af 19.årh. Fod og stilk delvis forgyldt. På foden indskrift: DE HELLIGE TREFOLDIGHED TILLOF OG ERE OC DENNE TORSDAGS PREDICKEN TIL EN GUDFRØCTIG BEGØNDELSE GIFVER IEG ANNA IOCHVM SCHRIFVERS MØYLKE DENNE KALK TIL COLDING SOGNEKIRKE ANNO 1581.

Stempel: Fod og stilk: Ukendt (krone). Kop: Peter Christian Hansen, Kolding 1867-1920

H: 19 cm. D. fod: 12,6 cm. V: 463 g.

MKH 609x1. Depositum 1987 fra Skt. Nikolaj kirke

Skænket til Skt. Nikolaj kirke i Kolding 1581. Herfra udlånt 1925 til den nyopførte Kristkirke, hvor kalken tjente som hjemmeberettelseskalk

Litt.: J.J. Fyhn: Beskrivelse af Kjøbstaden Kolding, 1848, s. 58f. - Tove Jørgensen m.fl.: Sankt Nikolaj Kirke Kolding, 1987, s. 121ff. - Poul Dedenroth-Schou: En genopdaget alterkalk fra Kolding. Museet på Koldinghus. Årbog 1987, s. 51-55

2) Alterkalk 1677

Sekskantet skaft, der afsluttes på den hvælvede fod i tunger. Knoppen er dekoreret med rudebosser og stiliserede blomster. Koppen fornyet 1895 med graveret kors og vindrueranke. Indskrift: "Rudolph Faust Borgemester udi Colding Anne 1677".

Stempler: Paulus Schütte, Hamburg

H: 32 cm. V: 988 g.

Den tilhørende disk er siden forsvundet

Disk 1833

Tallerkenformet disk med skrå fane og indgraveret "1833".

Ingen stempler.

D: 18 cm. V: 114 g.

3) Vinkande 1677

Kugleformet korpus med bred keglestubformet hals med påsat trekantet tud. Profileret fod, delvis fornyet, de gamle stempler bevaret på påloddet plade. Svungen hul hank. Hvælvet låg med graveret bladkrans omkring: "Hans Hansøn Mouritz 1677". Fornyet gæk

Stempler: 2 x Hans Hansen Buch, Kolding ca. 1660-ca. 1670

H: 21,7 cm. D: 11,5 cm. V: 546 g.

MKH 343x3. Deponering 1997 fra Skt. Nikolaj Kirke, Kolding

Hans Hansen Mouritzen (død 1685) var rådmand i Kolding 1678-1682

Litt.: Tove Jørgensen m.fl.: Sankt Nikolaj Kirke Kolding. 1987, s. 124

4) Oblatæske 1683

Ovalt korpus uden dekoartion, forgyldt indvendig. Fladt låg med skriftbånd langs kanten; mellem to streger: SALOMON IACOBSØN LVND - klokker i Kolding (med rumer) - ANNO 16 - INRI - 83. I feltet indenfor skriftbåndet et graveret billede af den korsfæstede Kristus. Over korset IHS. Under korset: "TOG IESVS BRØDET OC TACKEDE, BRØD DET OC GAF DISPILERNE OC SAGDE: TAGER, ÆDER DETTE ER MIT LEGEME".

Stempel: Hans Hansen Buch, Kolding ca. 1660-ca. 1670

Skt. Nikolaj kirke, Kolding

Litt.: Tove Jørgensen 1987, s. 124f.

5) Vinkande 1996

Høj cylindrisk fod, sekskantet kort stilk, langstrakt dråbeformet korpus med udhamret hældetud og hængslet svunget låg med gæk. Hanken er oval. Kanden har indvendig forgyldning. På foden læses indskriften: "Kolding Sct. Nicolai Kirke 1996".

Stempler: Hjørdis og Sven Haugaard - Denmark - 925S

H: 30 cm.

Kanden er fremstillet af guld- og sølvsmedeparret Hjørdis og Sven Haugaard i Kolding

6) Alterkalk 1795

Høj profileret fod, stilk med en flad knop med tynd tovsnoet bånd om midten og halvkugleformet kop med forgyldt bånd under randen med indskrift: "Claus Adolph Møller - Sophia Charlothe Anchers Datter 1717 - Paa Kierkens Bekostning omgiort 1795". Indprikket på fod: 28½ Lod.

Stempler: 2 x Just Høegh, Kolding 1794-1826

H: 21,1 cm. D: 9,8 cm. V: 410 g.

Disk 1795

Flad disk med vandret fane og forgyldt overside. Indskrift på fanen: "Claus Adolph Møller - Sophia Charlothe Anchers Datter 1717 - Paa Kierkens Bekostning omgiort 1795".

Ingen stempler (sandsynligvis Just Høegh)

D: 13,2 cm. V: 120 g.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk