Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

LOKALHISTORISK CENTER I STALDGÅRDEN

EN IDÉSKITSE

​Koldinghus Slot og Staldgård midt i Kolding skal danne ramme om en bred vifte af aktiviteter dag og aften. Det vil medvirke til at Kolding bliver en endnu mere spændende by.

Koldinghus Slot og Staldgård danner sammen det historiske midtpunkt i det gamle Koldinghus len og er i dag Kolding bys mest markante bygningsværk.

Koldinghus Slot og Staldgård bør derfor igen føjes sammen - som ramme om lokalhistorisk formidlingsvirksomhed.

Nærværende idéskitse har som udgangspunkt

 • at Koldinghus Staldgård med sin centrale beliggenhed rummer muligheder for spændende oplevelser og aktiviteter, der vil være værdifulde for Kolding som regionens handels-, erhvervs- og kulturcenter,
 • at Museet på Koldinghus i sine magasiner rummer store samlinger af lokalhistoriske genstande fra Kolding og omegn fra stenalder til nutid,
 • at etablering af et lokalhistorisk formidlingscenter i Staldgården vil have værdi for befolkningen i Kolding by og egn til styrkelse af den nationale og lokale identitet i et stadig mere integreret Europa,
 • at Koldings bymidte skal tilføres aktiviteter, der vil tiltrække publikum fra et stort geografisk område.

Lokalhistorisk Center, Koldinghus Staldgård skal bestå af følgende elementer:

Udstillinger:

 • 'Kolding fra istid til nutid'
 • Kolding-koggen
 • 'Kolding under besættelsen 1940-1945'
 • Undervisnings- og mødecenter
 • Café
 • Udstillingsværksted.

​​

Koldinghus slot og staldgård

KOLDING FRA ISTID TIL NUTID

Kolding bys og omegns historie i faktaudstilling på grundlag af originalt genstandsmateriale:

Prolog: Oldtid på Kolding-egnen

1. Byens ydre liv

 • Topografi - Geologi, forhistorie, gader og huse
 • Infrastruktur - Havn, jernbaner, kommunikation, presse
 • Erhvervsliv - Håndværk, handel (en gros og detail), industri

2. Byens indre liv

 • Samfundsliv
 • Byens styre og administration, kirkelige forhold, militær, sociale forhold (sundhed og sygdom), omsorg for børn og unge, alderdomsforsorg, fattigforsorg), skole og idræt,længerevarende uddannelser, kultur og foreningsliv
 • Erhvervsliv
 • Gilder og laug, erhvervsorganisationer.

Udstillingen indrettes i nordlængens fulde længde og i begge etager.

Kolding er beliggende i en tunneldalen med å og fjord, der tidligt har tiltrukket mennesker. Bopladser kendes fra stenalderen og gennem hele oldtiden.

Som by træder Kolding frem i det arkæologiske materiale i tidlig Valdemarstid (sidste halvdel af 1100-årene), i skriftlige kilder i første halvdel af 1200-årene. Grænseby på grænsen mellem kongerige og hertugdømme, domineret af kongeborgen Koldinghus.

Mellem Slotssøen og Koldinghus mod nord og Kolding å mod syd opstod i løbet af middelalderen den gadeplan, der endnu kendetegner Koldings midtby. Slottet og Skt. Nikolaj kirke går tilbage til 1200-årene, byens øvrige huse er langt yngre. Få, velbevarede bindingsværkshuse stammer fra byens første storhedstid mellem 1550 og 1630, men byens voldsomme ekspansion i det 20. århundrede har betydet, at meget af den ældre bebyggelse er forsvundet og erstattet af moderne byhuse.

Kolding fik en egentlig havn fra 1843, og da jernbanerne anlagdes, blev Kolding et trafikknudepunkt med statsbanen og tre private jernbaner, der knyttede et stort opland til byens handel.

I moderne tid er Kolding placeret i et motorvejsknudepunkt.

Den industrielle udvikling i Kolding startede i midten af 1800-årene med teglværker og jernstøberier. Siden blev Kolding en vigtig tekstilby, men er i dag karakteriseret ved fødevareindustri og rustfri stålindustri. Men Kolding har altid først og fremmest været et handelscentrum og i vore dage et servicecentrum.

Visualisering af indgang til udstillingsafsnittet om industrialismens Kolding. Byens ældste dampmaskine, opstillet på Andelsslagteriet i 1887

Tegning: Anders Sanderb

KOLDING UNDER BESÆTTELSEN 1940-1945

Med udgangspunkt i Zelle II (læs mere >>), den eneste tilbageværende celle fra Gestapo-aktiviteterne i Danmark 1943-45 belyser udstillingen i Staldgårdens sydøsthjørne besættelsestiden i Kolding og Syd- og Sønderjylland, modstandsbevægelsens Region 3:

 • Kolding var stærkt præget af stor tysk militær aktivitet gennem hele besættelsestiden
 • Staldgården var hovedkvarter for Gestapo i Syd- og Sønderjylland
 • Kolding var hovedkvarter for modstandsbevægelsens Region 3
 • 250.000 tyske flygtninge i Danmark sendtes i årene 1945-49 tilbage til Tyskland via flygtningelejren i Kolding (Kløvermarkslejren)
 • Staldgården tjente som forsyningsbase for Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58.

1. afsnit

 • Forhistorien
 • Europa efter 1. verdenskrig; Fascismen i Europa - og i Danmark; Krigsudbruddet 1. september 1939
 • Besættelsen
 • Weserübung 9. april 1940; Beslaglæggelser; Kolding havn; Hvilke tyskere og hvor mange?

2. afsnit

 • Dansk tilpasning
 • Mørklægning; Luftvarsling; Civilbeskyttelse; Politi og vagtværn; Tyskerne i gadebilledet; Tysklandsarbejdere og Frikorps; Dagligdagen - mangel og rationering; L.A.B.

3. afsnit

 • Dansk modstand
 • "Danmark i tusind år"; Alsang og Kong Christian X; Valgene i 1943; Demonstrationer og begyndende sabotage; Undtagelsestilstand; Illegal presse; Sabotage; Byen beskytter sig; Våbennedkastninger
 • Tysk svar
 • "Helvedes forgård"; GESTAPO; Schalburgtage; Deportationer; KZ-lejr eller henrettelse

4. afsnit

 • Tysk nederlag
 • De hvide busser; Kapitulationen; Englændernes indtog; "Hjem til riget"; 'Den danske Brigade'
 • Danmark frit
 • Frihedsbevægelsen; Retsopgøret; Flygtningene; Englænderne i Kolding; Krigens afvikling.
 • Europa efter 1945; Allieret og dansk besættelse af Tyskland; Hjemmeværn

5. Slotshaven

 • Civilbeskyttelse
 • Beskyttelsesrummet ved slottets sydvesthjørne er en oplagt ramme om et udstillingsafsnit om civilbeskyttelse, begyndelsen til vore dages civile beredskab.

​'Kolding under besættelsen 1940-45'. 1. Udstilling og 'Zelle II' 2. Beskyttelsesrum. Udstilling om civilbeskyttelse​

Undervisnings- og mødecenter

Undervisnings- og mødelokaler til brug for undervisning i forbindelse med Staldgårdens udstillinger. Lokalerne placeres i Staldgårdens østlænge og indrettes med moderne undervisningsteknologi og med edb-adgang til museets genstandsregistreringer og øvrige IT-formidling.

De foreninger, der hidtil har benyttet Staldgården som fast tilholdssted, skal fortsat have stillet lokaler til rådighed for deres foreningsarrangementer. Byens øvrige foreninger vil kunne benytte undervisnings- og mødelokalerne i Staldgården udenfor normal skoletid.

Lokalhistorisk Skole

Museet på Koldinghus har i samarbejde med Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget i Kolding etableret en Lokalhistorisk Skole, baseret på museets samlinger og udstillinger.

Denne skoletjeneste producerer undervisningsmateriale med udgangspunkt i museets samlinger, kombineret med materiale fra Kolding Stadsarkiv, som kan støtte historielærerne i deres undervisning, ligesom skoletjenesten kan assistere skoleklasser under besøg i museets udstillinger.

Den lokalhistoriske Skole er bemandet med en lærere i kombinationsstilling mellem museum og skolevæsen for at sikre nøje sammenhæng mellem udviklingen af den historiske viden og udviklingen mht. historieundervisningen

Lokalhistorisk Center, Koldinghus Staldgård. Dispositionsplan

Café

​I forbindelse med Undervisnings- og mødecentret etableres en café til betjening af besøgende i udstillingerne i Staldgården og brugere af mødefaciliteterne.

Udstillingsværksteder

Museet på Koldinghus har overtaget de lokaler, hvor tidligere Vejle Amts Konserveringsværksted havde hjemme. Lokalerne er indrettet som værksted og fastholdes som et helt nødvendigt værksted til forberedelse af museets særudstillinger og til museets konserveringsvirksomhed.​

KOLDING BY HAR EN LANG OG SPÆNDENDE HISTORIE BAG SIG. BYEN HAR RØDDER OG IDENTITET.

Museet på Koldinghus har siden sin start i 1890 samlet materielle vidnesbyrd om byens historie og udvikling, men der har aldrig været mulighed for at fortælle denne historie i slottets lokaler.

Koldinghus Staldgård skal være rammen omkring fortællingen om Kolding.​

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

Info om billetsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk