Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEDTÆGTER

​VEDTÆGT FOR UDVIKLINGSFONDEN FOR MUSEET PÅ KOLDINGHUS

§ 1

Fondens navn er Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Fondens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2

Fondens stifter er Kolding Kommune.

§ 3

Fondens kapital udgjorde pr. 1. januar 1993 kr. 362.366,77, indskudt af Kolding Kommune. Med virkning fra 1. januar 2003 er fonden sammenlagt med Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus, hvis oprindelige bundne kapital udgjorde kr. 338.071,28 etableret den 4. februar 1988 på grundlag af guldsmed af Kolding Holger Kyster og hustru Emma Kyster, født Lindemanns legat til fordel for Museet for Koldinghus Len i henhold til fundats af 6. juni 1945 kr. 273.187,28, frøken Marie J. Petersen og fru Erna Nielsens legat til fordel for Museet på Koldinghus kr. 34.000,00 og legat i henhold til testamente efter fru Helga Ewald, født Nielsen, af 2. september 1980 kr. 30.884,00.

På sammenlægningstidspunktet udgjorde bundne aktiver i Udviklings-fonden for Museet kr. 477.868,00 og for Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus kr. 427.016,00. Efter sammenlægningen udgjorde de bundne aktiver i alt kr. 904.884,00.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Kontante beløb anbringes i bank eller sparekasse eller inve¬steres i værdi-papirer, hvori umyndiges midler kan anbringes. Aktiver, som ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal anbringes i depot i et lokalt pengeinstitut.

§ 4

Fonden kan indsamle kapital ved offentlige tilskud, donationer, gennem-førelse af indtægtsgivende aktiviteter eller lignende.

§ 5

Fondskapitalens årlige renteafkast og den af fonden indsamlede kapital i henhold til § 4 skal af bestyrelsen anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Fondsmidlerne kan ikke indgå til dækning af museets daglige drift.

§ 6

Det er fondens formål, bl.a. efter indstilling fra museumsdirektøren, at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med internationalt sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus, eksempelvis gennem

• forøgelse og forbedring af museets permanente sam¬linger

• etablering af et center for lokalhistorisk formidling, omfattende bl.a. en lokalhistorisk udstilling og en permanent besættelsestidsudstilling i Staldgården ved Koldinghus

• bygningsmæssige tilpasninger og nyindretninger af museets lokaler

• støtte for museets udvikling iøvrigt, først og frem¬mest museets formid-lings- og udstillingsvirksomhed.

• støtte til videnskabelige rejser og undersøgelser i museets øjemed.

§ 7

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets renteindtæg¬ter og den af fonden i henhold til § 4 indsamlede kapital til formålene som anført i § 6 efter rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue.

Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele beløbet til formålet, overføres det overskydende beløb til det efterfølgende år.

§ 8

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, nem¬lig

• 1 medlem udpeget af og blandt Kolding Byråd,

• 1 medlem udpeget af Styrelsen for Museet på Koldinghus,

• 2 medlem udpeget af Koldinghusmuseets Venner samt

• museets direktør, som er født medlem.

Fondsbestyrelsen udpeges for en fireårig periode, første gang indtil 31/12 2001.

§ 9

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

For fonden føres en forhandlingsprotokol. I denne protokol indføres vedtægten og oplysning om fondens dispositioner samt iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke af fondens midler noget vederlag for deres hverv.

§ 10

Fondsbestyrelsen skal hvert år aflægge årsrapport, der viser fondens formue, indtægter og udgifter.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapport skal underskrives af fondsbestyrelsen.

Årsrapporten revideres af en af fondsbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

§ 11

Fonden står under tilsyn af Fondsmyndigheden.

Fondens årsrapport skal tilstilles Kolding Kom¬mune til orientering.

§ 12

Hvis ændrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændring i vedtægten, herunder beslutning om ophæ¬velse af fonden, kan dette ske, såfremt samtlige bestyrelses¬medlemmer stemmer for dette og efter indhentet samtykke og godkendelse fra fondsmyndigheden.

Såfremt fonden ophæves, skal fondens formue overdrages til Museet på Koldinghus.

§ 13

Denne vedtægt træder i kraft 20. august 2002.

Vedtaget af Fondsbestyrelsen den 20. august 2002 og den 6. maj 2003.

Jesper Knudsen

Aksel Høi-Hansen

Chris Fløe Svenningsen

​Dan Nielsen

Poul Dedenroth-Schou  

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​INFO OM CORONA

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk