Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEDTÆGTER

1. Navn og ejerforhold, art og status

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

​Museets hjemsted er Kolding.

​1.2 Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og skal opfylde de til enhver tid gældende regler for opnåelse og bevaring af statsstøtte til kulturhistoriske museer.

2. Formål og ansvarsområde

2.1 Den selvejende institution Museet på Koldinghus er baseret på

• genstandssamling

• fotoarkiv

• antikvarisk og topografisk arkiv

• inventar, herunder møbler, fotografisk udstyr og edb-udstyr,

overtaget 1992 fra den kommunale institution Museet på Koldinghus, ligesom Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus' er overført til den selvejende institution.

Til museet er knyttet den selvstændige Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

2.2 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.


Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på og relevant for museets samlinger.

2.3 Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvars- og arbejdsområder, som er:

• Arkæologi og lokalhistorie fra oldtid til nutid for Kolding Kommune

• Dansk sølv fra renæssancen til vore dage, med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede og med særlig vægt på den kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske perspektivering.

Museet gennemfører større særudstillinger af kunsthistorisk, kulturhistorisk eller kunstindustrielt indhold.

Museet opretholder en permanent udstilling af dansk kunst, kunsthåndværk og kunstindustri fra renæssancen til omkring 1900.

Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder skal ske i forståelse med disse. Museets virksomhed

2.4 Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvars- og arbejdsområder, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant

museum.


2.5 Museet kan alene eller i samarbejde med andre påtage sig anden kulturformidlende virksomhed i et omfang, det er foreneligt med museets arbejde.

3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

3.1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.​

3.2 Museet samarbejder med andre museer og institutioner inden for fælles arbejdsområder. Lokalt samarbejder museet med Trapholt og Kolding Stadsarkiv.


3.3 Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Museets direktør er konsulent for Kolding Byråd og kommunale forvaltninger i antikvariske og museale spørgsmål.

3.4 Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.

3.5 Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for

museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Bestyrelse

4.1 Museets bestyrelse består af

• 2 medlemmer udpeget af Kolding Byråd blandt kulturudvalgets medlemmer

• 1 medlem udpeget af Erhvervsklubben Koldinghus

• 1 medlem udpeget af Business Kolding

• 3 medlemmer med særlige kompetencer udpeget af bestyrelsen.

De kommunale medlemmer samt medlem udpeget af Erhvervsklubben Koldinghus og Business Kolding er valgt for en fireårig periode, følgende den kommunale valgperiode. De øvrige medlemmer er ligeledes valgt for en fireårig periode, begyndende midtvejs i den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Museets ansatte kan ikke være medlemmer af museets bestyrelse.

En repræsentant for museets personale deltager i bestyrelsens møder uden

stemmeret. Personalerepræsentanten deltager ikke i behandlingen af personsager.

Personalerepræsentanten vælges for to år ad gangen, startende med den kommunale valgperiode. Bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage i bestyrelsens behandling af konkrete sager.

4.2 Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte, idet dog de af Kolding Byråd udpegede medlemmer ikke kan vælges til formand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen afholder kvartalsvise møder eller så ofte, formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske ved udsendelse af en dagsorden med mindst 8 dages varsel. Formanden kan undtagelsesvis indkalde med kortere frist, når situationen kræver det.

Over bestyrelsens møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives efter mødet af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et afvigende synspunkt tilført protokollen.

4.3 Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

4.4 Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende

ministerielle bekendtgørelser. Museet drives i overensstemmelse med den med Kolding Kommune indgåede resultat og driftskontrakt. 

4.5 Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg med eksterne medlemmer

vedrørende enkelte dele af museets virksomhed. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for sådanne udvalgs sammensætning og arbejde.

4.6 Bestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for Udviklingsfonden for Museet på

Koldinghus.

5. Ledelse og personale

5.1 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.​

5.2 Til at forestå museets daglige drift skal bestyrelsen ansætte en direktør i en heltidsstilling.

Museumsdirektøren skal have en relevant museumsfaglig baggrund.

Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområder.

​5.3 Museumsdirektøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Museumsdirektøren fungerer sideløbende som slotsforvalter for Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til indgået aftale mellem Kolding Kommune og Styrelsen.

5.4 Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager museets daglige ledelse.​

5.5 Museumsdirektøren kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær og er til stede ved bestyrelsens møder.

Museumsdirektøren forbereder bestyrelsens møder, optager referat af beslutningerne og gennemfører disse.

5.6 Museumsdirektøren ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

5.7 Museets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig.

Det påhviler museumsdirektøren at sikre, at hun/han selv og museets personale til stadighed har kvalifikationer, der er relevante for museets ansvarsområde og arbejdsplan.

5.8 Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

6. Lokaler

6.1 Museet har til huse i de den danske stat tilhørende ejendomme på Koldinghus slot og staldgård.

Museet kan oprette filialer.

7. Budget og arbejdsplan

7.1 Museets regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Museumsdirektøren udarbejder årligt forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Budgettet godkendes af bestyrelsen og sendes til Kolding Byråd til orientering.

Budget med tilhørende budgetkommentarer indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret.

7.3 I det første år af hver ny kommunal valgperiode udarbejder museumsdirektøren forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal godkendes af museets bestyrelse.

Den godkendte arbejdsplan sendes til Kulturarvsstyrelsen og Kolding Kommune senest 15. december.

7.4 Af arbejdsplanen skal fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde, museet påregner at udføre de pågældende år.

Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i vedtægten, foretage indsamling, registrering, og forskning.

Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

8. Regnskab, beretning m.m.

8.1 Museets årsrapport føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen.

8.2 Museumsdirektøren er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Museumsdirektøren har dispositionsret inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer.

Museumsdirektøren, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag.

8.3 Årsrapporten afgives efter årsregnskabsloven og efter retningslinier fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Årsrapporten skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, direktør og af museets revisor. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

8.4 Museets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen. Revisor fungerer til nyvalg har fundet sted.

8.5 Museumsdirektøren skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. Beretningen godkendes af bestyrelsen.

Årsrapport med revisionsprotokol og beretning indsendes årligt til Kolding Byråd til godkendelse. Den af Kolding Byråd godkendte årsrapport og beretning indsendes til Slot- og Kulturstyrelsen inden den 15. juni det efterfølgende år.​

8.6 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

8.7 Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning af Kolding Byråd.

Værdipapirer skal såvidt muligt noteres som tilhørende Museet på Koldinghus. Aktiver, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal anbringes i depot i et lokalt pengeinstitut.

8.8 Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Kolding Byråd. 

9. UDSKILLELSE, KASSATION, SIKRING M.V.

9.1 Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.​

9.2 Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen.

9.3 Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen.

9.4 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

9.5 Skader på samlingerne samt tyveri skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.​

10. Åbningstider og adgangsvilkår

10.1 Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

10.2 Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande, bibliotek m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.

Hvor hensynet til museets meddelere og givere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. 

11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

11.1 Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af Kolding Byråd.

Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

11.2 Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.

11.3 Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer

12. Ophør

12.1 Eventuel opløsning af den selvejende institution Museet på Koldinghus skal godkendes af Kolding Byråd.

12.2 Såfremt museet må ophøre afgør kulturministeren efter forhandling med Kolding Byråd, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger.​

13. Ikrafttrædelse m.m.

13.1 Denne vedtægt er godkendt af museets bestyrelse den 16. juni 2016 og erstatter ”Vedtægt for Museet på Koldinghus” fra 1. januar 2014.​

13.2 Denne vedtægt er godkendt af Kolding Byråd 2016.

​13.3 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2017.​

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk