Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSKLUBBEN KOLDINGHUS APS.

Navn, formål og hjemsted

§ 1.

Selskabets navn er ERHVERVSKLUBBEN KOLDINGHUS ApS.

​§ 2.

Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

​§ 3.

Selskabets formål er at støtte virksomheden på Museet på Koldinghus, f.eks. udstillinger, erhvervelse af genstande og markedsføring, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Selskabets kapital

§ 4.

Selskabets indskudskapital udgør kr. 125.000, fordelt i anparter à kr. 1.000 og multipla heraf.

I tiden indtil 1. januar 2007 er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje anpartskapitalen ved tegning af nye anparter med op til kr. 125.000. Ved en sådan kapitalforhøjelse kan bestyrelsen beslutte, at de hidtidige anpartshaveres fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde. Anparter hidrørende fra kapitalforhøjelsen skal i det hele svare til de hidtidige anparter, og skal således lyde på navn, være IKKE-omsætningspapirer, og der skal gælde samme indskrænkning i deres omsættelighed som efter vedtægternes § 4 er gældende for de hidtidige anpartshavere.

Nye anparter, der tegnes i henhold til bemyndigelse, skal have samme rettigheder som øvrige anpartshavere, herunder at ingen anparter har fortegningsret ved fremtidige kapitaludvidelser.

Anpartsovergang

§ 5.

Anpartshavernes navne og adresser skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anpartens størrelse.

Ingen anpart kan overdrages – hverken i levende live, gennem arv, gennem retsforfølgning eller i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse – uden at selskabets bestyrelse har meddelt samtykke til overdragelsen eller overgangen.

§ 6.

For at overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartsbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som fra den, til hvem anparter overdrages.

§ 7.

Ingen anpartshaver kan udøve stemmeret for mere end 5 anparter uanset antallet af anparter.

Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus kan dog udøve stemmeret på alle fonden tilhørende anparter.​

​§ 8.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, beslutter generalforsamlingen, hvorledes der skal forholdes med overskud og udbyttebetaling.

Generalforsamlingen

§ 9.

Selskabets generalforsamling afholdes i Kolding kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 18.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel pr. mail til de i selskabets anpartsbog noterede anpartshavere med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af anpartshavere repræsenterende en fjerdedel af indskudskapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Forslag fra en anpartshavers side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage efter regnskabsårets afslutning.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskabet med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelsen.

§ 10.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

• Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

• Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

• Beslutning om overskuddets fordeling

• Eventuelle forslag fra anpartshavere eller bestyrelse

• Valg af bestyrelse og suppleanter

• Valg af revisor

• Eventuelt.

§ 11.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 én stemme, jf. dog § 7.

For så vidt den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal anparten være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartsbog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for én generalforsamling.

§ 12.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. En stemmeberettiget anpartshaver kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 13.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog jfr. § 7, og således, at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital. Såfremt et sådant kvalificeret flertal ikke kan opnås, kan vedtagelse ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§ 14.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelse og ledelse

§ 15.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 2 medlemmer, 2 medlemmer udpeges af Koldinghusmuseets bestyrelse og 2 medlemmer udpeges af Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus’ bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Første gang dog for 1 eller 2 år efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

På den årlige generalforsamling vælges tillige 1 suppleant for hver gruppe jfr. stk. 1. Valget sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen søges sammensat så bredt som muligt under hensyntagen til såvel erhverv som selskabets opnåelse af en i enhver henseende professionel ledelse.

§ 16.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Formanden indkalder til regelmæssige bestyrelsesmøder og er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøder, når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller af selskabets direktør.

Bestyrelsen er forpligtet til mindst at afholde et møde i hvert kvartal.

Formanden leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.​

Direktionen for selskabet har, selv om den ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 17.

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet og dets anliggender.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden i forening med direktøren.

Regnskab og revision

§ 18.

Revision af selskabets regnskaber foretages af den på hvert års ordinære generalforsamling valgte revisor.

§ 19.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31.12.2002.

§ 20.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt under iagttagelse af årsregnskabslovens bestemmelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26. juni 2015.

Chris Fløe Svenningsen – formand og dirigent

KONTAKT KOLDINGHUS​

​MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.

Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar
​Museet er lukket alle mandage i januar 2019.

Museet er lukket 27. april.

ENTRÉPRISER HØJSÆSON (28. april - 3. november 2019)

Voksne: 125 kr.

Studerende: 65 kr.

Gruppepris (min 10. pers.): 100 kr. pr. pers.

ENTRÉPRISER

Voksne: 95 kr.

Studerende: 50 kr.

Børn og unge under 18 år har gratis adgang.

Gruppepris (min. 10 pers.): 75 kr. pr. pers.


​Bliv medlem af Museumsklubben Koldinghus og få gratis adgang året rundt >