Vedtægter

VEDTÆGT FOR UDVIKLINGSFONDEN FOR MUSEET PÅ KOLDINGHUS

 

§ 1

Fondens navn er Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Fondens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2

Fondens stifter er Kolding Kommune.

§ 3 

Fondens kapital udgjorde pr. 1. januar 1993 kr. 362.366,77,  indskudt af Kolding Kommune. Med virkning fra 1. januar 2003 er fonden sammenlagt med Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus, hvis oprindelige bundne kapital udgjorde kr. 338.071,28 etableret den 4. februar 1988 på grundlag af guldsmed af Kolding Holger Kyster og hustru Emma Kyster, født Lindemanns legat til fordel for Museet for Koldinghus Len i henhold til fundats af 6. juni 1945 kr. 273.187,28, frøken Marie J. Petersen og fru Erna Nielsens legat til fordel for Museet på Koldinghus kr. 34.000,00 og legat i henhold til testamente efter fru Helga Ewald, født Nielsen, af 2. september 1980 kr. 30.884,00.

På sammenlægningstidspunktet udgjorde bundne aktiver i Udviklings-fonden for Museet kr. 477.868,00 og for Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus kr. 427.016,00. Efter sammenlægningen udgjorde de bundne aktiver i alt kr. 904.884,00.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Kontante beløb anbringes i bank eller sparekasse eller inve¬steres i værdi-papirer, hvori umyndiges midler kan anbringes. Aktiver, som ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal anbringes i depot i et lokalt pengeinstitut.

§ 4

Fonden kan indsamle kapital ved offentlige tilskud, donationer, gennem-førelse af indtægtsgivende aktiviteter eller lignende.

§ 5

Fondskapitalens årlige renteafkast og den af fonden indsamlede kapital i henhold til § 4 skal af bestyrelsen anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Fondsmidlerne kan ikke indgå til dækning af museets daglige drift. 
§ 6

Det er fondens formål, bl.a. efter indstilling fra museumsdirektøren, at udvikle Koldinghus til et lokalt, regionalt og nationalt kulturcenter med internationalt sigte ved at støtte og fremme udviklingen af aktiviteterne på Museet på Koldinghus, eksempelvis gennem

• forøgelse og forbedring af museets permanente sam¬linger

• etablering af et center for lokalhistorisk formidling, omfattende bl.a. en lokalhistorisk udstilling og en permanent besættelsestidsudstilling i Staldgården ved Koldinghus

• bygningsmæssige tilpasninger og nyindretninger af museets lokaler

• støtte for museets udvikling iøvrigt, først og frem¬mest museets formid-lings- og udstillingsvirksomhed.

• støtte til videnskabelige rejser og undersøgelser i museets øjemed.

§ 7

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets renteindtæg¬ter og den af fonden i henhold til § 4 indsamlede kapital til formålene som anført i § 6 efter rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue.

Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele beløbet til formålet, overføres det overskydende beløb til det efterfølgende år.

§ 8

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, nem¬lig
• 1 medlem udpeget af og blandt Kolding Byråd,
• 1 medlem udpeget af Styrelsen for Museet på Koldinghus,
• 2 medlem udpeget af Koldinghusmuseets Venner samt
• museets direktør, som er født medlem.

Fondsbestyrelsen udpeges for en fireårig periode, første gang indtil 31/12 2001.  

§ 9

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

For fonden føres en forhandlingsprotokol. I denne protokol indføres vedtægten og oplysning om fondens dispositioner samt iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke af fondens midler noget vederlag for deres hverv.

§ 10

Fondsbestyrelsen skal hvert år aflægge årsrapport, der viser fondens formue, indtægter og udgifter.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapport skal underskrives af fondsbestyrelsen.

Årsrapporten revideres af en af fondsbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

§ 11

Fonden står under tilsyn af Fondsmyndigheden.

Fondens årsrapport skal tilstilles Kolding Kom¬mune til orientering.

§ 12

Hvis ændrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændring i vedtægten, herunder beslutning om ophæ¬velse af fonden, kan dette ske, såfremt samtlige bestyrelses¬medlemmer stemmer for dette og efter indhentet samtykke og godkendelse fra fondsmyndigheden.

Såfremt fonden ophæves, skal fondens formue overdrages til Museet på Koldinghus.

§ 13 

Denne vedtægt træder i kraft 20. august 2002.


Vedtaget af Fondsbestyrelsen den 20. august 2002 og den 6. maj 2003.  

 


...................................     ...................................      ...................................
Jesper Knudsen              Aksel Høi-Hansen            Chris Fløe Svenningsen

 


                    ...................................     ...................................
                    Dan Nielsen                     Poul Dedenroth-Schou
 

Projektor
Til forside
 
Dansk
English
Deutsch
YouTube
Besøg vores Facebook side
Til forsiden
Print
Sitemap
 

KONTAKT KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus
Koldinghus 1

6000 Kolding
Postboks 91

Tlf. 76 33 81 00
E-mail: museum@koldinghus.dk

 

MADKÆLDEREN

Tlf: 75 50 47 98

E-mail: info@madkaelderen.dk

 

FIND KOLDINGHUS

Koldinghus 1
6000 Kolding

GPS-koordinat: 55° 29’ 26°N, 9° 28’ 20°E

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.
Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

 

ENTRÈPRISER

Voksne:

90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN:

Studerende:

Studerende inkl.
HIMMELSTEN:

Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. 

120 kr

45 kr.


75 kr.

 


 

PARKERING

For museets gæster er der P-pladser i og lige uden for Staldgården.

 

P-afgift: 11 kr. i timen.

 

To gratis P-pladser inde i Staldgården er forbeholdt handicapbiler.

Indkørslen gennem porten til parkeringspladsen i Staldgården fra Markdanersgade er lukket på grund af en reparation onsdag 19. april 2017.

Hvis du er gående, vil der være adgang til Staldgården lige ved siden af porten. Hvis du kommer i bil, vil der være adgang til Staldgården gennem porten fra Fredericiagade. Ved porten fra Fredericiagade er der en højbegrænsning på 220 cmTak TIL VORES SPONSORER

Alfa Laval Kolding A/S 

Alfix A/S
Andersen Partners Advokatfirma 

Autohuset Vestergaard A/S
Beierholm Revision 

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk
Brand of Scandinavia
Business Kolding
Comwell Kolding a-s
Danfoss A/S

dankemi a/s

Dansk Firmapension
Dansk Gummi Industri A/S
Dansk Metal

Danske Bank
Deloitte

Ernst & Young

European Protein AS
Fiberline Composites A/S
Focus Advokater

From Grafisk A/S
Frøs Sparekasse
HANSENBERG
Home v/ Hanne Faaborg
Hotel Koldingfjord
IBA International Business Academy
IBC International Business College
JMA Byg I/S 
Jotun Danmark A/S

Jyske Bank

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen
Kolding Hotel Apartments
Kolding Storcenter, Centerforeningen


Kolding Vinhandel
Menneskefaktor
Michael Baruah Consulting
Middelfart Sparekasse
Mos Mosh A/S
MTAB Danmark A/S
Nordea A/S
Nplus ApS
Nykredit
Ove Jæger A/S
P. Christensen Kolding A/S
PhotoCare Popp Photo
Prime Cargo A/S
PwC Trekantområdet
Rambøll
Riis Retail A/S

Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding

STRØH AS
Schneider Electric IT Danmark
Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding
STRØH AS
Svane Shipping
Sydbank Kolding A/S
Szocska Advokataktieselskab
Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/Jytte Olesen
TORA A/S
Transport-Teknik A/S
TRESU Production A/S
Trillingsgaard & Høybye ApS
Würth Danmark A/S  

X-tension Aps

 

Læs mere om Erhvervsklubben here