Vedtægter


1. Navn og ejerforhold, art og status 

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. 
 
Museets hjemsted er Kolding. 
 
1.2 Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og skal opfylde de til enhver tid gældende regler for opnåelse og bevaring af statsstøtte til kulturhistoriske museer.

 

2. Formål og ansvarsområde 

 
2.1 Den selvejende institution Museet på Koldinghus er baseret på 
 
 • genstandssamling 
 • fotoarkiv 
 • antikvarisk og topografisk arkiv 
 • inventar, herunder møbler, fotografisk udstyr og edb-udstyr, 
 
overtaget 1992 fra den kommunale institution Museet på Koldinghus, ligesom 'Fællesfonden til fordel for Museet på Koldinghus' er overført til den selvejende institution.
 
Til museet er knyttet den selvstændige Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus. 
 
2.2 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
 
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på og relevant for museets samlinger. 
 
2.3 Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvars- og arbejdsområder, som er: 
 
 • Arkæologi og lokalhistorie fra oldtid til nutid for Kolding Kommune
 • Dansk sølv fra renæssancen til vore dage, med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede og med særlig vægt på den kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske perspektivering.
 
Museet gennemfører større særudstillinger af kunsthistorisk, kulturhistorisk eller kunstindustrielt indhold. 
 
Museet opretholder en permanent udstilling af dansk kunst, kunsthåndværk og kunstindustri fra renæssancen til omkring 1900.
 
Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder skal ske i forståelse med disse. Museets virksomhed udføres under hensyn til beslægtede museers ansvarsområde. 
 
2.4 Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvars- og arbejdsområder, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 
 
2.5 Museet kan alene eller i samarbejde med andre påtage sig anden kulturformidlende virksomhed i et omfang, det er foreneligt med museets arbejde.

 

3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

3.1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. 
 
3.2 Museet samarbejder med andre museer og institutioner inden for fælles arbejdsområder. Lokalt samarbejder museet med Trapholt og Kolding Stadsarkiv. 
 
3.3 Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning. 
 
Museets direktør er konsulent for Kolding Byråd og kommunale forvaltninger i antikvariske og museale spørgsmål. 
 
3.4 Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker. 
 
3.5 Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. 
 


4. Bestyrelse

4.1 Museets bestyrelse består af 
 
 • 2 medlemmer udpeget af Kolding Byråd blandt kulturudvalgets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeget af Koldinghusmuseets Venner, den ene med museumsfaglig baggrund
 • 1 medlem udpeget af Erhvervsklubben Koldinghus
 • 1 medlem udpeget af Slots- og Ejendomsstyrelsen
 • 1 medlem udpeget af Business Kolding
 
Bestyrelsen er valgt for en fireårig periode, følgende den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
 
Museets ansatte kan ikke være medlemmer af museets bestyrelse. 
 
En repræsentant for museets personale deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Personalerepræsentanten deltager ikke i behandlingen af personsager. Personalerepræsentanten vælges for to år ad gangen, startende med den kommunale valgperiode.
 
Bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage i bestyrelsens behandling af konkrete sager.
 
4.2 Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte, idet dog de af Kolding Byråd udpegede medlemmer ikke kan vælges til formand.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. 
 
Bestyrelsen afholder kvartalsvise møder eller så ofte, formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. 
 
Indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske ved udsendelse af en dagsorden med mindst 8 dages varsel. Formanden kan undtagelsesvis indkalde med kortere frist, når situationen kræver det.
 
Over bestyrelsens møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives efter mødet af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et afvigende synspunkt tilført protokollen. 
 
4.3 Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. 
 
4.4 Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser. 
 
Museet drives i overensstemmelse med den med Kolding Kommune indgåede resultat- og driftskontrakt. 
 
4.5 Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg med eksterne medlemmer vedrørende enkelte dele af museets virksomhed. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for sådanne udvalgs sammensætning og arbejde.
 
4.6 Bestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.
 


5. Ledelse og personale

 5.1 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. 
 
5.2 Til at forestå museets daglige drift skal bestyrelsen ansætte en direktør i en heltidsstilling. Ansættelse og afskedigelse af museumsdirektøren skal godkendes af Kolding Byråd. 
 
Museumsdirektøren skal have en relevant museumsfaglig baggrund.
 
Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområder.
 
5.3 Museumsdirektøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. 
 
Museumsdirektøren fungerer sideløbende som slotsforvalter for Boligministeriets Slots- og Ejendomsstyrelse i henhold til indgået aftale mellem Kolding Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen. 
 
5.4 Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at holde Statens Museumsnævn underrettet om, hvem der varetager museets daglige ledelse. 
 
5.5 Museumsdirektøren kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær og er til stede ved bestyrelsens møder. 
 
Museumsdirektøren forbereder bestyrelsens møder, optager referat af beslutningerne og gennemfører disse. 
 
5.6 Museumsdirektøren ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter. 
 
5.7 Museets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig.  
 
Det påhviler museumsdirektøren at sikre, at hun/han selv og museets personale til stadighed har kvalifikationer, der er relevante for museets ansvarsområde og arbejdsplan. 
 
5.8 Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.
 


6. Lokaler

6.1 Museet har til huse i de den danske stat tilhørende ejendomme på Koldinghus slot og staldgård. 
 
Museet kan oprette filialer. 
 


7. Budget og arbejdsplan

7.1 Museets regnskabsår følger kalenderåret. 
 
7.2 Museumsdirektøren udarbejder årligt forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Budgettet godkendes af bestyrelsen og sendes til Kolding Byråd til orientering.
 
Budget med tilhørende budgetkommentarer indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret.
 
7.3 I det første år af hver ny kommunal valgperiode udarbejder museumsdirektøren forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal godkendes af museets bestyrelse. 
 
Den godkendte arbejdsplan sendes til Kulturarvsstyrelsen og Kolding Kommune senest 15. december. 
 
7.4 Af arbejdsplanen skal fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde, museet påregner at udføre de pågældende år. 
 
Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i vedtægten, foretage indsamling, registrering, og forskning.
 
Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. 
 
Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 
 


8. Regnskab, beretning m.m.

8.1 Museets årsrapport føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan. 
 
8.2 Museumsdirektøren er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. 
 
Museumsdirektøren har dispositionsret inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer. 
 
Museumsdirektøren, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag. 
 
8.3 Årsrapporten afgives efter årsregnskabsloven og efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. 
 
Årsrapporten skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, direktør og af museets revisor. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven. 
 
8.4 Museets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen. Revisor fungerer til nyvalg har fundet sted.
 
8.5 Museumsdirektøren skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Beretningen godkendes af bestyrelsen. 
 
Årsrapport med revisionsprotokol og beretning indsendes årligt til Kolding Byråd til godkendelse. Den af Kolding Byråd godkendte årsrapport og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni det efterfølgende år.
 
8.6 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue. 
 
8.7 Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning af Kolding Byråd. 
 
Værdipapirer skal såvidt muligt noteres som tilhørende Museet på Koldinghus. Aktiver, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal anbringes i depot i et lokalt pengeinstitut. 
 
8.8 Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Kolding Byråd. 
 


9. Udskillelse, kassation, sikring m.v.

9.1 Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen. 
 
9.2 Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. 
 
9.3 Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Statens Museumsnævn. 
 
9.4 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. 
 
9.5 Skader på samlingerne samt tyveri skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen. 
 


10. Åbningstider og adgangsvilkår

10.1 Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. 
 
10.2 Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande, bibliotek m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale. 
 
Hvor hensynet til museets meddelere og givere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. 
 


11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

11.1 Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af Kolding Byråd. 
 
Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.
 
11.2 Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen. 
 
11.3 Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.
 


12. Ophør

12.1 Eventuel opløsning af den selvejende institution Museet på Koldinghus skal godkendes af Kolding Byråd. 
 
12.2 Såfremt museet må ophøre afgør kulturministeren efter forhandling med Kolding Byråd, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger. 
 


13. Ikrafttrædelse m.m. 

13.1 Denne vedtægt er godkendt af museets bestyrelse den 21. august 2006 og erstatter ‘Vedtægt for Museet på Koldinghus' godkendt af Kolding Byråd den 26. juni 2000.
 
13.2 Denne vedtægt er godkendt af Kolding Byråd 15. januar 2007. 
 
13.3 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2007.
Projektor
Til forside
 
Dansk
English
Deutsch
YouTube
Besøg vores Facebook side
Til forsiden
Print
Sitemap
 

KONTAKT KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus
Koldinghus 1

6000 Kolding
Postboks 91

Tlf. 76 33 81 00
E-mail: museum@koldinghus.dk

 

MADKÆLDEREN

Tlf: 75 50 47 98

E-mail: info@madkaelderen.dk

 

FIND KOLDINGHUS

Koldinghus 1
6000 Kolding

GPS-koordinat: 55° 29’ 26°N, 9° 28’ 20°E

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.
Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

 

ENTRÈPRISER

Voksne:

90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN:

Studerende:

Studerende inkl.
HIMMELSTEN:

Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. 

120 kr

45 kr.


75 kr.

 


 

PARKERING

For museets gæster er der P-pladser i og lige uden for Staldgården.

 

P-afgift: 11 kr. i timen.

 

To gratis P-pladser inde i Staldgården er forbeholdt handicapbiler.

Indkørslen gennem porten til parkeringspladsen i Staldgården fra Markdanersgade er lukket på grund af en reparation onsdag 19. april 2017.

Hvis du er gående, vil der være adgang til Staldgården lige ved siden af porten. Hvis du kommer i bil, vil der være adgang til Staldgården gennem porten fra Fredericiagade. Ved porten fra Fredericiagade er der en højbegrænsning på 220 cmTak TIL VORES SPONSORER

Alfa Laval Kolding A/S 

Alfix A/S
Andersen Partners Advokatfirma 

Autohuset Vestergaard A/S
Beierholm Revision 

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk
Brand of Scandinavia
Business Kolding
Comwell Kolding a-s
Danfoss A/S

dankemi a/s

Dansk Firmapension
Dansk Gummi Industri A/S
Dansk Metal

Danske Bank
Deloitte

Ernst & Young

European Protein AS
Fiberline Composites A/S
Focus Advokater

From Grafisk A/S
Frøs Sparekasse
HANSENBERG
Home v/ Hanne Faaborg
Hotel Koldingfjord
IBA International Business Academy
IBC International Business College
JMA Byg I/S 
Jotun Danmark A/S

Jyske Bank

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen
Kolding Hotel Apartments
Kolding Storcenter, Centerforeningen


Kolding Vinhandel
Menneskefaktor
Michael Baruah Consulting
Middelfart Sparekasse
Mos Mosh A/S
MTAB Danmark A/S
Nordea A/S
Nplus ApS
Nykredit
Ove Jæger A/S
P. Christensen Kolding A/S
PhotoCare Popp Photo
Prime Cargo A/S
PwC Trekantområdet
Rambøll
Riis Retail A/S

Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding

STRØH AS
Schneider Electric IT Danmark
Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding
STRØH AS
Svane Shipping
Sydbank Kolding A/S
Szocska Advokataktieselskab
Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/Jytte Olesen
TORA A/S
Transport-Teknik A/S
TRESU Production A/S
Trillingsgaard & Høybye ApS
Würth Danmark A/S  

X-tension Aps

 

Læs mere om Erhvervsklubben here